Khoa Quốc tế - Đại học Huế công khai thông tin năm học 2021- 2022

Thực hiện công văn số 863/ĐHH-ĐTCTSV của Đại học Huế ngày 21 tháng 6 năm , Khoa Quốc tế - Đại học Huế kính cập nhật báo cáo công khai năm học 2021-2022.

Thực hiện công văn số 863/ĐHH-ĐTCTSV của Đại học Huế ngày 21 tháng 6 năm 2022 Khoa Quốc tế - Đại học Huế kính cập nhật báo cáo công khai năm học 2021- 2022 nội dung theo biểu mẫu sau:
1. Số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2021-2022
2. Số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm 2021-2022
3. Số 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2021-2022
4. Số 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
5. Số 21: Công khai tài chính.
Khoa Quốc tế kính gửi các thông tin về tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo yêu cầu.

Tải file thông tin chi tiết tại đây