Công khai thông tin cơ sở đào tạo

Thực hiện công văn số 721/ĐHH-ĐTCTSV của Đại học Huế ngày 17 tháng 5 năm 2021 Khoa Quốc tế - Đại học Huế kính báo cáo công khai năm học 2020-2021 nội dung theo biểu mẫu sau:

1. Số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2020-2021

2. Số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm 2020-2021

3. Số 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2020-2021

4. Số 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

5. Số 21: Công khai tài chính.

Click vào đây để tải Toàn văn