Khoa Quốc Tế - Đại học Huế

Học tại Huế, Bằng Quốc tế

Lãnh đạo Khoa

PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Quyền Trưởng Khoa

Đội ngũ giảng dạy

ALBERT STÖCKL

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Ingrid Sieder, MBA

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Arikan Irfan

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Judith ERTLER HERNANDEZ

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Dr. Miroslav (Miša) TRIFUNOVIĆ

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Prof.(FH) Dr. Karl C. Ennsfellner

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Mag. Ulrike Prommer

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Seppo Virtanen

Mạng máy tính

Prof. Dr. Alberto Romero Ania

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Prof.(FH) Mag. Claudia Bauer-Krösbacher PhD

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Mag. Dr. Christian Kümmel

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

MMag. Günther Aigner

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Antti Hakkala

Cơ bản về truyền dữ liệu

Đăng ký tuyển sinh