Phản hồi và cập nhật thông tin cho các thí sinh chưa nhận được email thông tin đơt thi thử ngày 9/10 và 10/10

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo cho các thí sinh chưa nhận được email thông tin cho đơt thi thử ngày 9/10 và 10/10 về phương thức cung cấp và bổ sung thông tin như sau:

Các thí sinh dự thi nếu chưa nhận được email thông báo dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ thì xin vui lòng cung cấp thông tin vào biểu mẫu này để được gửi lại.

Thí sinh lưu ý:
- Chỉ sử dụng email đã đăng ký để nhận thông tin cũng như dự thi. Thí sinh có thể vào các link sau để biết được đã dùng email nào để đăng ký trước đây.

Thí sinh thi thử 9/10/2021 (Chính thức ngày 16/10/2021):

https://huis.edu.vn/uploads/static/Ngay%20thi%2016_10_2021_Web.pdf

Thí sinh thi thử 10/10/2021 (Chính thức ngày 17/10/2021):
http://huis.hueuni.edu.vn/uploads/static/Ngay%20thi%2017_10_2021_Web.pdf

- Trong trường hợp email đã đăng ký không nhận được thông tin, vẫn vào link của biểu mẫu và cung cấp email mới.

- Thí sinh thường xuyên kiểm tra email (Hộp thư đến, hộp thư rác (spam...)

- Thí sinh phải cung cấp đầy đủ thông tin

LINK CUNG CẤP THÔNG TIN: https://forms.gle/kru5MqAiiAHjGdcN7