Thông báo về các hoạt động của Sinh viên tại Khoa Quốc tế

Khoa Quốc tế, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên kế hoạch hoạt động trong thời gian tới như sau:

I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ

Thời gian

Địa điểm   

Nội dung                            
7h30, 19/10/2020 Phòng II.1A Gặp mặt cố vấn hoc tập
8h00, 19/10/2020 Phòng II.1A Học các học phần theo chương trình (Chi tiết)
14h00, 20/10/2020 Phòng II.1A Giới thiệu Khoa
14h30, 20/10/2020 Phòng II.1A Định hướng học tập và phát triển
15h30, 20/10/2020 Ngoài trời Tham gia hoạt động tập thể
7h45, 21/10/2020 Phòng I.1 Khai giảng năm học mới
9h15, 21/10/2020 Phòng I.1 Làm thẻ sinh viên và thẻ thư viện

Ngày 23/10:

8h00-10h30

Ngày 26/10:

8h00-10h30

14h00-16h30

Ngày 28/10:

14h00-16h30

Phòng II.1A Tham gia tuần sinh hoạt công dân

II. FOR STUDENTS of ITC and VLIR PROGRAM

Time Location Activities
15h30, 20/10/2020    Hall of HUIS           Outdoor games
7h45, 21/10/2020 Room I.1 Welcome Ceremony
9h15, 21/10/2020 Room I.1 Registration the Student card, E-learning card