Luận văn thạc sĩ Công nghệ thực phẩm thuộc mạng lưới các trường Đại học (VLIR-Network). Học viên: Tatenda Chawafambira

Học viên: Tatenda Chawafambira

Học viên: Tatenda Chawafambira

Đề tài: EFFECTS OF ANTIOXIDANTS ON QUALITY OF FRESH SNAKEHEAD FISH (Channa striata) FILLETS DURING CHILLED STORAGE

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Trường Đại học Nha Trang. 

Tham khảo tại đây https://drive.google.com/file/d/1HgKc0iW_JA8nNdg7j7w85nzFNhUlm8Ab/view?usp=sharing