• CỬ NHÂN QUỐC TẾ NGÀNH CNTT AN NINH MẠNG VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU
  • TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẠI HỌC HUẾ

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Cử nhân Quốc tế ngành CNTT

CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Chứng chỉ IELTS

Tiếng Anh B1

Khóa học

Video giới thiệu Khoa Quốc tế