Luận văn thạc sĩ Công nghệ thực phẩm thuộc mạng lưới các trường Đại học (VLIR-Network). Học viên: Beverly Cheruto Too

Học viên: Beverly Cheruto Too

Học viên: Beverly Cheruto Too

Đề tài: COMPARATIVE STUDY ON THE RESISTANT STARCH CONTENT OF DIFFERENT STARCHY FOODS AND ITS APPLICATION IN FOOD PROCESSING

GVHD: GS.TS. Nguyễn Minh Thủy, Trường Đại học Cần Thơ. 

Tham khảo tại đây https://drive.google.com/file/d/1YxprIPnDdQtCnCnbNg5m0F9D0mb7KH8B/view?usp=sharing