Khung chương trình Đào tạo ngành Quan hệ Quốc tế

Quan hệ quốc tế là một ngành của chính trị học, nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước thông qua những hệ thống quốc tế, bao gồm các quốc gia, tổ chức đa chính phủ (IGO), tổ chức phi chính phủ (NGO), và các công ty đa quốc gia (MNC). Bên cạnh chính trị học, quan hệ quốc tế còn quan tâm đến những lĩnh vực khác nhau như kinh tế, lịch sử, luật, triết học, địa lý, xã hội học, nhân loại học, tâm lý học, và văn hóa học. Ngành này liên quan đến những vấn đề đa dạng như toàn cầu hóa và những tác động đến xã hội và chủ quyền của các quốc gia, bảo vệ sinh thái, tăng trưởng hạt nhân, chủ nghĩa dân tộc, phát triển kinh tế, khủng bố, tội phạm có tổ chức, an ninh nhân loại, và nhân quyền.

Tổ hợp xét tuyển

1. A01 (Toán,  Lý, Anh)

2. D01 (Toán, Văn, Anh)

3. D14 (Văn, Sử, Anh)

4. C00 (Văn, Sử, Địa)

 

Thời gian và học phí

Chương trình học hệ chính quy 4 năm, 8 học kỳ

Học phí: chỉ 4.900.000đ/ học kỳ 

 

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan nhà nước.
  • Nhân viên đối ngoại, điều phối dự án… tại các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, các doanh nghiệp nước ngoài, công ty liên doanh, văn phòng đại diện của các nước tại Việt Nam.
  • Biên tập bản tin, chương trình, làm phóng sự, dẫn chương trình... Theo một số khảo sát gần đây, có đến 50% sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế làm việc trong lĩnh vực truyền thông.
  • Nghiên cứu viên, giảng viên về Quan hệ Quốc tế trong các trường đại học, cao đẳng…

 

Chương trình đào tạo ngành Quan hệ Quốc tế

 Thông tin liên hệ: Khoa Quốc tế - Đại học Huế