Thông tin đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ đầu vào xét, thi tuyển cao học đợt 2 năm 2022

12-10-2022
Căn cứ Đề án tổ chức thi đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ theo hình thức trực tuyến làm điều kiện đầu vào xét, thi tuyển bậc cao học các ngành/chuyên ngành của Đại học Huế. Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ như sau: