Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, đợt 3 năm 2021 tại Đại học Huế

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, đợt 3 năm 2021 tại Đại học Huế như sau:

- Thời gian bắt đầu làm bài thi 7h30 phút của ngày thi.

- Các thông tin về số báo danh, phòng thi, ngày thi của mỗi thí sinh được ghi rõ trong thông báo này. 

- Đề nghị thí sinh cần thường xuyên kiểm tra email (cần kiểm tra ở thư mục Spam/Thư rác) để nhận thông tin về kỳ thi.

- Đề nghị thí sinh đăng nhập vào hệ thống dự thi trước thời gian làm bài ít nhất 30 phút để làm các thủ tục dự thi.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TẢI Ở ĐÂY