Thông báo tuyển sinh Thạc Sĩ Vlir (Vương Quốc Bỉ) chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, năm 2019

MASTER SCHOLARSHIP PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY ANNOUNCEMENT, 2019

Deadline: August 31st 2019

Contact us: International School – Hue University. Phone (+84)234.384.8561, E-mail: nhklinh@hueuni.edu.vn; nguyenquangtan@hueuni.edu.vn, or website: www.huis.hueuni.edu.vn 

ENROLLMENT INFORMATION

The Master Program in Food Technology has been constructed through collaborative network between Flemish and Vietnamese institutions including Ghent University, Katholieke Leuven University, Hue University, Can Tho University, Nha Trang University and Vietnam National University of Agriculture under the framework of VLIR Network project. The curriculum consists of 60 credits including 32 compulsory; 15 research project and 13 optional credits.

Admission requirements: Candidates must have obtained an academic Bachelor of Science degree in a discipline related to the content of the program from a recognized university, college or institute. Candidates are expected to have basic science training in at least 3 out of 4 of the following fields:(i) Mathematics, statistics and physics;(ii) Chemistry and biochemistry;(iii) Biology and microbiology and (iv) Engineering.

English proficiency requirement: candidates having obtained BSc degree from a program where English is not the language of instruction need to have obtained a score of 6.0 on the IELTS test (or equivalent). Candidates have obtained an IELTS score of 5.5 can apply but he/she has to follow an English training to be offered by Hue University. 

TRAINING LOCATION AND LANGUAGE

Training duration: 24 months

Language: English

Location: Will be recruited in 2019 and trained (for first year) at Hue University. Training for second year will be implemented at any network university member of student choice. Institution issuing diploma: university who does the recruitment.  

CURRICULUM INFORMATION

Entrance examination: open admission for foreign candidates (application screening); entrance exam for Vietnamese students as Hue University regulation.

Period for examination: deadline for application submission: August 31th 2019.

Tuition fee: Vietnamese student: 24 million VND/2 years; foreign student: 3,600 USD/2 years.

Scholarships: 5 full scholarships including travel cost, tuition fee, living allowances, medical insurance... from VLIR Network Vietnam and 5 additional scholarships from Hue University will be granted to qualified students on the basis of admission evaluation. 

HOW TO APPLY

- 01 Aplication Form (Download here)

- 01 Certificate of Bachelor’s Degree

- 01 Official transcript of academic records 

- 01 English certificate: IELTS / TOEFL

Thời gian nhận hồ sơ: hết hạn ngày 31/08/2019

Liên hệ: Khoa Quốc tế - Đại học Huế, Điện thoại: (+84)234.384.8561, E-mail: nhklinh@hueuni.edu.vn; nguyenquangtan@hueuni.edu.vn, hoặc website: www.huis.hueuni.edu.vn 

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình Đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm nằm trong khuôn khổ dự án VLIR thông qua mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và các trường Đại học Bỉ, bao gồm Đại học Ghent, Đại học Katholieke Leuven, Đại học Huế, Đại học Cần Thơ, Đại học Nha Trang và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chương trình giảng dạy bao gồm 60 tín chỉ, trong đó: 32 tín chỉ bắt buộc; 15 tín chỉ dự án nghiên cứu và 13 tín chỉ tự chọn. Trước khi bắt đầu chương trình, sinh viên sẽ được học bổ sung 15 tín chỉ tiếng Anh nâng cao để củng cố bản thân (nếu cần).

Yêu cầu nhập học: Học viên thi tuyển đầu vào có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên liên quan đến ngành Công nghệ thực phẩm hoặc được đào tạo đạt ít nhất ba trong bốn nhóm kiến thức về:

(i) Toán học, thống kê và vật lý;

(ii) Hóa học, hóa sinh;

(iii) Sinh học, vi sinh;

(iv) Các môn kỹ thuật.

Người dự thi phải có chứng chỉ IELTS tiếng Anh từ 6.0 trở lên hoặc tương đương hoặc đã học bậc đại học 4-5 năm bằng tiếng Anh trong hoặc ngoài nước. Trường hợp thí sinh có IELTS tiếng Anh 5.5 thì có thể nộp hồ sơ và nếu đậu sẽ phải theo học khoá học tiếng anh do Đại học Huế yêu cầu.  

NƠI ĐÀO TẠO VÀ NGÔN NGỮ

Thời gian đào tạo: 24 tháng

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Địa điểm: Học viên sẽ được đào tạo 1 năm (năm đầu tiên) tại Đại học Huế. Năm thứ hai, các học viên có quyền lựa chọn học tại bất kỳ trường Đại học nào của Việt Nam thuộc mạng lưới nêu trên.

Nơi cấp bằng: Đại học Huế 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ đối với các học viên nước ngoài, thi tuyển đối với học viên Việt Nam theo quy định tuyển sinh cao học của Đại học Huế.

Thời gian: Hạn chót nộp hồ sơ ngày 31 tháng 8 năm 2019.

Học phí: Học viên Việt Nam đóng 24 triệu đồng/2 năm; học viên nước ngoài đóng 3.600 USD/ 2 năm.

Học bổng: 5 suất học bổng toàn phần bao gồm chi phí đi lại, học phí, trợ cấp sinh hoạt, bảo hiểm y tế ... từ mạng lưới VLIR Việt Nam và 5 suất học bổng bổ sung từ Đại học Huế sẽ được cấp cho sinh viên đủ điều kiện trên cơ sở đánh giá năng lực đầu vào. 

HỒ SƠ GỒM

- 01 Đơn dự tuyển (Tải file tại đây)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học

- 01 Bản sao kết qủa học tập Đại học

- 01 Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS/TOEFL