Kế hoạch đào tạo các ngành học tại Khoa Quốc tế, Đại học Huế

Khoa Quốc tế, Đại học Huế xin thông báo về chương trình và kế hoạch đào tạo các ngành như sau:

1. Ngành Quan hệ quốc tế

 2. Ngành Khoa học dữ liệu và an ninh mạng (Liên kết với trường Đại học Turku)

3. Ngành