International School - Hue University

Study Local, Work Global

Giới thiệu Khoa Quốc Tế

Khoa Quốc tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế từ tiền đề là Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế. Tiền thân của Trung tâm Giáo dục Quốc tế là Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo Tiến sĩ được thành lập theo quyết định số 1567/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 7 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Đào tạo Quốc tế theo quyết định số 1202/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Giám đốc Đại học Huế. Ngày 08 tháng 9 năm 2015 được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế (TTGDQT - ĐHH) theo quyết định số 1085/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế.

Giới thiệu 5 ngành ở đây
 

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Đến năm 2030 trở thành cơ sở đào tạo có thương hiệu uy tín, có tính hội nhập cao, đạt chuẩn kiểm định quốc tế, là nơi đào tạo những công dân toàn cầu năng động, giàu tri thức và bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến cho xã hội, tiến tới thành lập trường Đại học Quốc tế, Đại học Huế.

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, có khả năng tư duy vượt trội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật để khai phóng trí tuệ và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực trên nền tảng văn hóa dân tộc và tri thức của thời đại.

Cơ cấu tổ chức

Khoa Quốc tế - Đại học Huế là cơ sở đào tạo và nghiên cứu chất lượng quốc tế theo hướng xã hội hóa và phi lợi nhuận trong đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực; có tính tự chủ cao. Khoa phát triển dựa trên cơ sở phát huy lợi thế liên thông liên kết với các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế, cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, năng lực và kĩ năng hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, đây cũng là mô hình đào tạo thu hút được cán bộ khoa học và sinh viên quốc tế đến giảng dạy và học tập.