International School - Hue University

Study Local, Work Global

Giảng viên giảng dạy

TS. Phạm Gia Tùng

Giảng viên

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Họ và tên: Phạm Gia Tùng
 2. Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 3. Chức vụ: Giảng viên
 4.  Email: phamgiatung@hueuni.edu.vn
 5. Số điện thoại: 0905261801

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN MÔN

1. Bậc Đại học:

 • Ngành Quản lý đất đai
 • Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2007

2. Bậc Thạc sĩ:

 • Ngành Quản lý đất đai
 • Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2011

3. Bậc Tiến sĩ:

 • Ngành Địa lý (Ứng dụng GIS và Viễn thám)
 • Đại học Goettingen, CHLB Đức
 • Năm tốt nghiệp: 2019

III. Học phần giảng dạy và nghiên cứu

1. Tin học ứng dụng

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học

3. GIS và Viễn thám

4. Trắc địa và bản đồ

IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2638