International School - Hue University

Study Local, Work Global

Giảng viên giảng dạy

TS. Nguyễn Việt Phương

Giảng viên thỉnh giảng

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  1. Họ và tên: Nguyễn Việt Phương
  2. Học hàm, học vị: Tiến sĩ
  3. Chức vụ: Phó trưởng khoa_ Khoa Lý luận chính trị_Trường Đại học Khoa học
  4.  Email: phuongdhkh@gmail.com
  5. Số điện thoại: 0905261801

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN MÔN

Bậc Tiến sĩ:

  • Ngành Triết học
  • Học viện Khoa học xã hội
  • Năm tốt nghiệp: 2015

III. Học phần giảng dạy tại KQT

Lịch sử tư tưởng chính trị phương Đông và phương Tây

IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/558