International School - Hue University

Study Local, Work Global

Giảng viên giảng dạy

TS. Lê Nam Trung Hiếu

Giảng viên

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Họ và tên: Lê Nam Trung Hiếu
 2. Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 3. Chức vụ: Giảng viên
 4.  Email: lenamtrunghieu@hueuni.edu.vn
 5. Số điện thoại: 0935770069

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN MÔN

1. Bậc Đại học:

 • Ngành Lịch sử
 • Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2012

2. Bậc Tiến sĩ:

 • Ngành Lịch sử Thế giới
 • Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2017

III. Học phần giảng dạy và nghiên cứu

1. Lịch sử văn minh thế giới

2. Lịch sử quan hệ quốc tế

3. Asean

4. Hoc kỳ học

IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2916