International School - Hue University

Study Local, Work Global

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

TS. Đặng Thanh Phú

Giám đốc Trung tâm dịch vụ đối ngoại - Sở ngoại vụ Thừa Thiên Huế