International School - Hue University

Study Local, Work Global

Giảng viên giảng dạy

TS. Bùi Thị Thu

Giảng viên thỉnh giảng

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Họ và tên: Bùi Thị Thu
 2. Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 3. Chức vụ: Phó trưởng Khoa Địa lý địa chất; Trường Đại học Khoa học
 4.  Email: buithithu@hueuni.edu.vn
 5. Số điện thoại: 0914173484

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN MÔN

1. Bậc Đại học:

 • Ngành Địa lý học
 • Trường Đại học khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 1993

2. Bậc Thạc sĩ:

 • Ngành Địa lý học
 • Trường Đại học khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2002

3. Bậc Tiến sĩ:

 • Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp: 2015

III. Học phần giảng dạy tại KQT

Dân số học và phát triển

IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/7