International School - Hue University

Study Local, Work Global

Nhân viên hành chính và trợ lý

ThS. Nguyễn Thu Hằng

Chuyên viên hành chính

Số điện thoại: +84(0)935658189

Email: hangnguyen@hueuni.edu.vn