International School - Hue University

Study Local, Work Global

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

PGS.TS Võ Viết Minh Nhật

Phó trưởng ban ĐT&CTSV Đại học Huế