International School - Hue University

Study Local, Work Global

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Khoa trưởng - Chủ tịch Hội đồng