International School - Hue University

Study Local, Work Global

Lãnh đạo Khoa

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Khánh Linh
 2. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ
 3. Chức vụ: Khoa trưởng - Giảng viên cao cấp
 4.  Email: nhklinh@hueuni.edu.vn
 5. Số điện thoại:0334647777

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN MÔN

1. Bậc Đại học:

 • Ngành Quản lý đất đai
 • Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2003

2. Bậc Thạc sĩ:

 • Ngành Quản lý đất đai
 • Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2007

3. Bậc Tiến sĩ:

 • Ngành Địa lý (Ứng dụng GIS và Viễn thám)
 • Đại học Goettingen, CHLB Đức
 • Năm tốt nghiệp: 2013

III. Học phần giảng dạy và nghiên cứu

1. GIS và Viễn thám

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học

3. Mô hình hóa trong Quản lý tài nguyên

4. Quản lý tài nguyên bền vững

IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1018