International School - Hue University

Study Local, Work Global

Giảng viên giảng dạy

GS.TS Hoàng Khắc Nam

Giảng viên thỉnh giảng

GS.TS Hoàng Khắc Nam là một nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế với nhiều ấn phẩm khoa học được công bố trên các tạp chí nghiên cứu trong và ngoài nước. Khoa Quốc tế - Đại học Huế vui mừng được GS.TS Hoàng Khắc Nam thỉnh giảng học phần "Nhập môn quan hệ quốc tế" từ những năm học 2020. 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/llkh/Khoa-Quoc-te-hoc/GS-TS-Hoang-Khac-Nam.html