International School - Hue University

Study Local, Work Global

Giảng viên giảng dạy

Đại sứ Bùi Thế Giang

Giảng viên thỉnh giảng

Đại sứ Bùi Thế Giang nguyên là Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) từ cuối 2007 đến đầu 2012, trong đó có 2 năm 2008 & 2009 là Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ.

Khoa Quốc tế - Đại học Huế rất vinh dự được Đại sứ Bùi Thế Giang tham gia thỉnh giảng học phần "Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ"