International School - Hue University

Study Local, Work Global

Nhân viên hành chính và trợ lý

CN. Ngô Ý Như

Chuyên viên đào tạo

Số điện thoại liên hệ: +84(0)935369779

Email: ngoynhu@hueuni.edu.vn