Lịch thi kết thúc học phần; Học kỳ 2 năm học 2021-2022

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo:

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2021 - 2022.