Nghiên cứu mô hình bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế năm 2020 - Mã số: ĐHH2020-17-01 - Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: ĐHH2020-17-01

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên

- Loại hình nghiên cứu:  Ứng dụng

- Thời gian thực hiện: 2 năm (từ 01/2020 đến 12/2021)

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Trung Đông

- Tổng kinh phí: 80,000,000 VnĐ (Tám mươi triệu đồng).

2. Danh sách thành viên tham gia

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác, lĩnh vực chuyên môn

Nhiệm vụ

1

Đỗ Trung Đông          

Khoa Quốc Tế - Đại học Huế

Chủ nhiệm đề tài

2

Nguyễn Quang Tân

Khoa Quốc Tế - Đại học Huế

Thư ký Khoa học 

3

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Khoa Quốc Tế - Đại học Huế

Thành viên

4

Lê Nguyễn Thới Trung

Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành viên

5

Phạm Gia Tùng

Khoa TNĐ&MTNN – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

6

Lê Thanh An

Khoa kinh tế và phát triển – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Thành viên

3. Đơn vị phối hợp chính

- Vườn Quốc Gia Bạch Mã

4. Sản phẩm dự kiến

- Sản phẩm khoa học: 

* 01 bài báo quốc tế

* 01 bài báo trong nước

- Sản phẩm đào tạo:

* 01 Thạc sĩ

- Sản phẩm ứng dụng:

* 01 báo cáo hoạt động bảo tồn ĐDSH trong bối cảnh phát triển du lịch;

* 01 bộ khung lý thuyết xác định mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo tồn ĐDSH;

* 01 bản đề xuất/khuyến nghị đề xuất mô hình phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ ĐDSH.  

 

NQT-HUIS