Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số toàn vẹn môi trường (EII) phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển bền vững các đô thị di sản

- Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 - Mã số: B2020-DHH-10 - Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

1. Thông tin chung
- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số toàn vẹn môi trường (EII) phục vụ
cho công tác quy hoạch phát triển bền vững các đô thị di sản
- Mã số: B2020-DHH-10
- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
- Loại hình nghiên cứu: Ứng dụng
- Thời gian thực hiện: 2 năm (từ 01/2020 đến 12/2021)
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh
- Tổng kinh phí: 550,000,000 VnĐ (năm trăm năm mươi triệu đồng).
2. Danh sách thành viên tham gia

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Khoa Quốc Tế, Đại học Huế

Chủ nhiệm đề tài

2

Nguyễn Quang Tân

Khoa Quốc Tế, Đại học Huế

Thư ký khoa học

3

Phạm Gia Tùng

Khoa TNĐ&MTNN, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên chính

4

Lê Ngọc Phương Quý

Khoa TNĐ&MTNN, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên chính

5

Trần Thị Phượng

Khoa TNĐ&MTNN, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên chính

6

Nguyễn Bích Ngọc

Khoa TNĐ&MTNN, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên chính

7

Trương Đỗ Minh Phượng

Khoa TNĐ&MTNN, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên chính

8

Đỗ Thị Việt Hương

Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên chính

9

Nguyễn Ngọc Tùng

Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên chính

10

Nguyễn Xuân Nhựt

Cao học QLĐ 24E, Quảng Nam

Thành viên hỗ trợ

3. Đơn vị phối hợp chính

- CTCP Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tỉnh Quảng Nam
- UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

4. Sản phẩm dự kiến

- Sản phẩm khoa học:
* 01 bài báo quốc tế
* 02 bài báo trong nước
* 01 sách chuyên khảo
- Sản phẩm đào tạo:
* 02 Thạc sĩ
- Sản phẩm ứng dụng:
* 01 Bộ chỉ tiêu đánh giá về kinh tế, xã hội và môi trường dựa trên các chỉ số
đánh giá toàn vẹn môi trường (EII)
* 01 Bộ bản đồ về quy hoạch và sử dụng đất đô thị theo hướng bền vững
* 01 Bản khuyến nghị/đề xuất chính sách cho quy hoạch phát triển đô thị theo
hướng bền vững
* 01 Phim ngắn (video clip) về đề tài nghiên cứu

 

NQT-HUIS