International School - Hue University

Study Local, Work Global

Leaders

Teaching staff

CN Ngô Ý Như

Chuyên viên đào tạo

Seppo Virtanen

Mạng máy tính

TS. La Dương Hải

Cộng tác viên

TS. Phạm Gia Tùng

GIS và Viễn thám, Quản lý tài nguyên

CN Nguyễn Hồng Tiểu Minh

Cộng tác viên

Th.S Nguyễn Thu Hằng

Chuyên viên hành chính

CN Nguyễn Quỳnh Hương

Cộng tác viên